โลกหมุนรอบตัวเองทำให้เกิด

การคำนวณตำแหน่งดาวอย่างง่าย

การกำหนดทิศ

หน้าที่ 1 || 2 || 3

5. การกำหนดทิศ
เมื่อเราอยู่กลางแจ้งและมองไปรอบๆ ตัว เราจะเห็นพื้นโลกทอดไกลออกไปจรดขอบฟ้าเป็นรูปครึ่ง
วงกลม เราเรียกเส้นตัดระหว่างพื้นโลกกับขอบฟ้าว่า เส้นขอบฟ้า (Horizon)
เส้นขอบฟ้าเป็นเส้นวงกลม ล้อมรอบตัวในแนวราบ เมื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในเวลาเช้า จะเห็นดวงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาจากขอบฟ้าด้านหนึ่ง เรียกว่า ทิศตะวันออก
และดวงอาทิตย์ จะเคลื่อนที่ขึ้นสูงที่สุดในเวลาประมาณเที่ยงวัน   จากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนต่ำลงกระทั่งตกลับขอบฟ้าอีกด้านหนึ่งเรียกว่า ทิศตะวันตก
การขึ้นและตก ของดวงอาทิตย์ เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกตามแกนเหนือ และแกนใต้
ดังนั้นการกำหนดทิศทางบนโลก จึงแบ่งออกเป็น 4 ทิศหลัก คือ ทิศตะวันออก (East) ทิศตะวันตก (West) ทิศเหนือ (North) และทิศใต้ (South) โดยทิศทั้งสี่มีความสัมพันธ์กันดังนี้ 

กล่องข้อความ: ด้านหลังของเราจะเป็นทิศใต้ แขนซ้ายจะชี้ไปทางทิศตะวันตก แขนขวาจะชี้ไปทางทิศตะวันออกคำอธิบาย: http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/1/celestial_sphere/news/dome_n.gif
ภาพ 1  ที่มา http://portal.edu.chula.ac.th
ภาพที่ 1 เมื่อหันหน้าไปทางเหนือ
กล่องข้อความ: ด้านหลังของเราจะเป็นทิศตะวันออก แขนซ้ายจะชี้ไปทางทิศใต้ แขนขวาจะชี้ไปทางทิศเหนือ ตะวันออก คำอธิบาย: http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/1/celestial_sphere/news/dome1b.gif
 ภาพที่ 2 เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
ภาพ 2  ที่มา http://portal.edu.chula.ac.th
กล่องข้อความ: จุดสูงที่สุดบนฟ้าจะอยู่เหนือศีรษะพอดี เรียกว่า จุดเหนือศีรษะ (Zenith) จุดเหนือศีรษะทำมุมกับผู้สังเกตการณ์ และขอบฟ้า ทุกๆ ด้าน เป็นมุมฉาก (90°) พอดีคำอธิบาย: http://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd/assets/document/LESA212/1/celestial_sphere/news/domee2.gif
ภาพที่ 3 จุดเหนือศีรษะ   ภาพ 1  ที่มา http://portal.edu.chula.ac.th

อ้างอิงhttp://portal.edu.chula.ac.th/lesa_cd

 
ดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์ต่างอยู่ในระบบสุริยะ  การหมุนและการโคจรจึงสัมพันธ์กันและทำให้เกิดปรากฏการณ์ต่างๆ

หน้าที่ 1 || 2 || 3


ผู้จัดทำ นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th