การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า                             

สาระที่  ๗  ดาราศาสตร์และอวกาศ
มาตรฐาน  ว  ๗.๑      เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

ตัวชี้วัด
7.1 ม.3/2  สืบค้นและอธิบายองค์ประกอบของเอกภพ  กาแล็กซีและระบบสุริยะระบุตำแหน่งของกลุ่มดาวและนำความรู้ไป

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายหลักการกำหนดเส้นละติจูดและลองติจูดบอกตำแหน่งโลก
  • ทดลอง  อภิปรายและสรุปกิจกรรมระยะเชิงมุม
  • อธิบายระยะเชิงมุมของดวงดาว ซึ่งกำหนดเป็นค่ามุมห่าง(elongation)
  • อธิบายการบอกตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าด้วยค่ามุมเงย(altitude)และมุมทิศ(azimuth)
  • อธิบายวิธีการใช้แผนที่ดาวในระบบพิกัดขอบฟ้าที่บอกค่ามุมเงยและมุมทิศ
  • นำแผนที่ดาวไปใช้ดูดาวท้องฟ้าจริง

6.1 การบอกตำแหน่งของวัตถุท้องฟ้า

กิจกรรมที่ 6.1มุมทิศมุมเงย

กิจกรรมที่ 6.2ระยะเชิงมุม

กิจกรรมที่ 6.3การวัดระยะมุมของดวงดาวด้วยมือเรา

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th