ปรากฏการณ์ที่เกิดจากโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์  มาตรฐาน  ว  ๗.๑ เข้าใจวิวัฒนาการของระบบสุริยะ  กาแล็กซี  และเอกภพ  การปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะ และผลต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก  มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้และจิตวิทยาศาสตร์  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
           ว 7.1 ม.3/1 สืบค้นและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์  โลก  ดวงจันทร์  และดาวเคราะห์อื่นๆและผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม  และสิ่งมีชีวิตบนโลก

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายเชื่อมโยงแนวคิด  เส้นศูนย์สูตรโลก กับเส้นศูนย์สูตรฟ้า ขั้วโลกเหนือกับขั้วฟ้าเหนือ ขั้วโลกใต้กับขั้วฟ้าใต้บนทรงกลมฟ้า

  2. อธิบายได้ว่า โลกหมุนรอบตัวเอง โดยแกนหมุนทำมุมประมาณ  23.5  องศากับแนวตั้งฉากกับระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์  ทำให้เส้นทางขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ เปลี่ยนแปลงในรอบปีและมีผลทำให้เกิดฤดูต่างๆ

 

2.1 ทรงกลมท้องฟ้า

กิจกรรมที่ 2.1 ทรงกลมท้องฟ้า

กิจกรรมที่ 2.2 การกำหนดทิศ

2.2 ฤดูกาล

กิจกรรมที่ 2.3 ฤดูกาล

 


ผู้จัดทำ
นางมาลินี ศิริจารี

Email : malinee@rajsima.ac.th